Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/124

此页尚未校对


𮪍省自言晚乃得請匾法今觀此卷縱横放逸無毫髪姿

媚意態其爲老筆亡疑淳熈辛丑仲冬乙酉新安朱熹觀

汪伯時所藏於西安浮石舟中

   䟦蘭亭叙

觀王順伯𡊮起巖論蘭亭序如尤延之著語猶未免有疑

論余乃安敢復措說於其間但味務觀之言亦復慨然有

楚囚之歎耳朱熹

   䟦汪季路所藏其外祖湍石喻公所書文中子言

    行卷後

王泉喻公手書王文中子言行以授其外孫其可謂不言

之教矣後學朱熹敬觀淳熈壬寅十二月庚申

   䟦泰山秦篆譜