Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/2

此页尚未校对


晦庵先生朱文公文集卷第八十三

 䟦

   䟦朱奉使奏狀

右叔祖奉使直閣分還自虜中乞表朱昭等死節事狀也

叔祖字少章少從景迂晁公先生學建炎𥘉以諸生應

奉使虜廷守節不屈𬒳留雲中積十六年紹興癸亥和約

定乃得歸召對便殿公言虜情詭詐和不可恃宜有以待

之又言虜𫝑雖强而無道義以固其國衰亂有萌㡬不可

失願益脩徳振兵以俟其變秦丞相巳不樂及上此奏檜

益怒遂寢其事不報而公亦旋卒昭等忠義之節遂不復

有言者熹每讀其書未嘗不爲之歔欷流涕也今觀歷陽

龔君所纂中興忠義録至纎悉矣然亦無昭等名乃録此