Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/77

此页尚未校对


所望於度君者又不專在於此也度君其益勉之哉慶元

丁巳七月二十二日朱熹書

   䟦張敬夫與馮公帖

此張敬夫與縉雲馮當可書也味其詞意知其一時家庭

之間定省從容未嘗食息不在中原之復令人感慨不巳

馮公獨不及識然嘗見故端殿汪公甚推重之近得其文

集讀之論議偉然而所論人主正心親賢爲所謂建極者

明禹箕之傳破諸儒之陋乃適與鄙意合尤恨不得一見

其靣目而聽其話言也慶元丁巳七月二十五日新安朱

熹書于建安坤峽之野店

   䟦孔君家藏唐誥

闕里裔孫孔仲良以鄉貢明經仕唐正元大和間至莆田