Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/81

此页尚未校对


孝廟記憐不欲使之逺去議乃中寢然東留訖無𥙷報而

徒失西遊之便每以爲恨今觀此帖重以慨然又念僊遊

之日遠無復有意於人世也熹記

   䟦杜工部同谷七謌

杜陵此謌豪宕竒崛詩流少及之者顧其卒章嘆老嗟卑

則志亦陋矣人可以不聞道哉

   䟦李伯時馬

觀龍眠飛𮪍圖及讀延之廷秀大防三君子佳句因思法

雲秀公語尤物移人甚可畏也慶元三年孟冬八日朱熹

仲晦父

   䟦東坡書李杜諸公詩

東坡此卷考其印章乃紹興御府所藏不知何故流落人