Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/84

此页尚未校对


記云其兄弟析産分而爲二此特其半耳頃經臨安之火

今不知其在亡而此卷斷裂之餘所謂天龍八部者亦不

免爲焦頭爛額之客豈三災厄㑹仙聖所不能逃耶是可

𥬇也吳筆之妙冠絶古今蓋所謂不思不勉而從容中道

者兹其所以爲𦘕聖與季路所藏法書名𦘕甚富計無出

其右者旣以得觀爲幸因記𡻕月於其後時慶元丁巳

月十日巳𫑗也朱熹仲晦父

  襄陽張舎人筆法出其家存誠子先君子甚愛之而

  世莫之貴也因覽遺墨不勝悲歎熹謹書

   䟦歐陽文忠公與劉侍讀帖

歐陽公與劉侍讀尺牘一卷汪季路持以見示因得竊觀

前輩之𥬇談風味於此猶可想見其彷彿然當是時朝廷