Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/94

此頁尚未校對


應者甚可歎也辨饒○余嘗爲沙隨言孝經獨篇首六

七章爲本經其後乃傳文然皆齊魯間陋儒⿱𫂁么 -- 簒取左氏諸

書之語爲之至有全然不成文理處傳者又頗失其次第

殊非大學中庸二傳之儔也程文報書云吾嘗聞之玉山

汪公亦若吾子之言是也今覽其手書遺論因記其語於

後云孝經

  慶元戊午十一月二十六日劉用之爲劉伯醇携此

  卷來求䟦爲書以歸之

   書釣臺壁間何人所題後此詞實亦先生所作

 不見嚴夫子寂寞富春山空留千丈危石髙出暮雲端

 想象羊裘披了一𥬇兩忘身世來挿釣魚竿肯似林間

 翮飛倦始知還中興主功業就𩯭毛斑驅馳一世人物