Page:Sibu Congkan1098-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-41.djvu/133

此页尚未校对


不能自休旣長歸郷里又得拜君而君辱教誨之則君益

以老矣然得酒輙歌呼談噱意氣猶不衰也今又三十餘

年洵乃以書奉君學徒李君繒之狀請表君墓惟念始終

顧二父於今皆不可見而熹與洵孤露之餘亦俱老大乃

流涕而書之盖以重歎君家之不遇又惟潦倒無以副君

疇昔之意而自悲也嗚呼洵尚勉之哉淳熈八年八月乙

卯表姪具位未熹述

   曹立之墓表

淳熈乙未歳予送吕伯恭至信之鵝湖而江西陸子夀及

弟子静與劉子澄諸人皆來相與講其所聞甚樂子夀昆

弟於學者少所稱許間獨爲予道餘干曹立之之爲人且

曰立之多得君所爲書甚欲一見君與張敬夫也後五年