Page:Sibu Congkan1098-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-41.djvu/149

此页尚未校对


三年令人一旦𭧂卒恭人哭之慟至老念之不能忘與人

言必稱其孝至於泣下且歎曰不意吾兒失此内助之賢

也令人性儉約謙下好禮法有識度嫁時篋中有黲色絺

衣忌日輙𬒳以奉𥙊稱慰如儀常所服禮衣橫帔如民間

法或告以張公且通朝籍盍改用命服令人曰此非拜恩

何敢服也卒以禮終生以政和戊戍卒以紹興癸酉葬劒

浦縣呉張氏大墓之左若干歩後三十八年嗣子士佺來

訪予於臨漳請銘左司公之墓一日復奉令人之事涕泣

以請曰吾母之賢孝如此而不幸蚤終士佺兄弟生不及

養巳負終天之痛矣今又不能述其德善以垂乆逺其何

以見於地下惟吾子哀之予不忍辭也旣受其書而讀之

因竊惟念孝愛和謹婦道之常世猶有難之者而令人至