Page:Sibu Congkan1098-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-41.djvu/159

此页尚未校对


母服而律有心喪三年之文且是嘗爲洪雅配得不爲芸

母乎即日命仲芸服喪如律聞者益以爲難𡻕時典祀身

親蠲㓗待賔客接宗姻曲盡禮節而御下一以慈恕至其

平居教詔子孫援前言質往行又皆有本有末蓋可書而

誦也卒於淳熈八年六月甲辰葬於十三年八月丙申墓

在雙流縣宜城郷曹池山實從盧山君之兆始以夫封孺

人後以子贈安人仲黼今以通直郎爲國子博士兼皇姪

許國公府教授仲芸嘗以從政郎爲彭山令而先卒女五

人一適王晞孟一適程師䕫一未行餘皆夭嗚呼夫人之

所以相其夫而成其子者盧君狀之詳矣然猶事之常也

至其出少子以後仲父旣又使之服其所後嫁母之䘮則

處變事而不失其權有當世士大夫之所甚難而深愧焉