Page:Sibu Congkan1098-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-41.djvu/58

此页尚未校对


晦庵先生朱文公文集卷第八十九

 碑

   右文殿修撰張公神道碑

淳熈七年春二月甲申祕閤修撰荆湖北路安撫廣漢張

公卒于江陵之府舎其弟衡州史君杓護其柩以歸葬于

潭州衡陽縣楓林郷龍塘之原按令式立碑墓道而以書

來謂熹曰知吾兄者多矣然最其深者莫如子今不可以

不銘熹嘗竊病聖門之學不傳而道術遂爲天下裂士之

醇慤者拘於記誦其敏秀者衒於詞章旣皆不足以發明

天理而見諸人事於是言理者歸於老佛而論事者騖於

管商則於理事之正反皆有以病焉而去道益逺矣中間

河洛之間先生君子得其不傳之緒而推明之然今不能