Page:Sibu Congkan1098-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-41.djvu/6

此页尚未校对


所次行狀又得今江陵張侯栻所爲銘以次其事曰公姓

劉氏諱子羽字彦脩其先自長安徙建州今爲崇安縣五

夫里人曾大父贈朝議大夫太素大父贈太子太保民先

皆以儒學教授鄉里而皇考資政殿學士贈太師忠顯公

遂以忠孝大節殺身成仁事載國史公其嗣子也少以父

任𥙷將仕郎積勞轉宣教郎權浙東安撫司書寫機宜文

字入主太僕太府簿遷光禄丞辟河北河東宣撫司書寫

機宜文字以功轉朝請大夫授直祕閣建炎三年擢充祕

閣修撰知池州改集英殿修撰知秦州未行除御營使司

叅賛軍事辟川陜宣撫處置使司叅議軍事四年除徽猷

閣待制紹興二年領利州路經略使兼知興元府除寳文

閣直學士封彭城縣開國男食邑三百戸三年責授單州