Page:Sibu Congkan1098-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-41.djvu/87

此页尚未校对


而衆莫之覺也捷書日聞官吏相慶獨信徳府司録事邵

武黃公有憂色人問其故公蹙然曰太平日乆軍旅遽興

廪無兼𡻕之儲不取於民將何以濟顧今𡻕荐饑民死無

數况河北天下根本又可重困之邪聞者奠不𥬇之俄而

河北盗賊果蠭起信徳城守屢危金虜乘之遂不能支官

吏相與匍匐拜降唯恐居後而公獨𡚒然誓死不屈虜旣

入城放兵四出有挺刃脅公以降者公顧左右踣之而逸

變姓名匿里巷中虜退乃出則先降者皆巳抵罪而宣撫

使獨竒公節俾行府事公亦撫摩瘡痍期復按堵未幾以

内禪轉朝議大夫則以資高不當復屈佐郡而省罷以歸

靖康元年還次京師遭圍城之變而明年欽宗出幸虜

營虜遂以兵威脅城中擁張邦昌而立之一時公卿繇干