Page:Sibu Congkan1099-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-42.djvu/107

此页尚未校对


繪像立祠以報其德金州民千餘家以負茶租逮繋笞箠

十餘年不得釋君一旦白除之無不鼓舞感泣而去遂寜

守李公燾聞之以書遺君曰公兩邑之政可比古之循吏

而見於文字者又皆如絲麻榖粟之有用於世今來佐饋

軍而幕府施設有忠厚之稱蓋賢者之助多矣秩滿將歸

而諸使者留之使從外銓調𥙷通判恭州事非其志也因

以檄書至武昌巳事而歸舟次江陵則不幸而以疾卒矣

卒時年五十八淳熈十年十二月二十一日也君爲人誠

慤敦重不妄言𥬇意𠩄與合開心見誠即與異趣雖對之

終日如未嘗有人少時貧窶䄈褐不完而處之怡然不妄

以一毫取諸人也䘮親毀瘠甚事兄敬愛有過人者自奉

省約而周贍族姻甚厚徐先生之䘮爲位以哭遇諱日爲