Page:Sibu Congkan1099-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-42.djvu/12

此页尚未校对


於建陽遂以耕道所狀行實一通屬予銘其竁予不忍辭

也狀言師德性至孝事信安公及母夫人曲盡愛敬劑和

烹飪必躬必親左右周旋不違義理而未嘗失顔色於兄

弟尤友愛以公奏授右承奉郎娶同郡林氏朝請郎一鳴

之女年二十有五以淳熈甲午七月已亥卒於其疾之革

也公夫人徃視之謂曰死生有命汝所知也師德拱手對

曰戰戰競競如臨深淵如履薄冰又頋其兄屬以問學修

身之意越夕而逝公夫人𡘜之哀以其伯兄之子福孫後

之而葬之石泉祖塋之側嗚呼有如師德之志而其行事

可得而書者止於如此是不亦可哀也哉然其所立視世

俗之學昧利辱身得巳而不已者則旣絶矣夫豈不足以

頗慰公夫人之念與其兄弟朋友之思哉予是以銘曰