Page:Sibu Congkan1099-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-42.djvu/124

此页尚未校对


復高選授右迪功郎調主同安簿攝尉得盗當受賞棄不

顧遂爲建寧府左司理參軍改宣教郎知福州福清縣事

福清故號難治令多以罪去君始至慨然以公勤自勵曰

是豈不可爲哉然不一𡻕竟亦以公事免君不戚戚歸家

日治具召賔友飲酒賦詩以相娯樂後雖以恩得還舊秩

而君巳無復仕官意矣乾道六年閏月八日遂以疾卒年

四十五夫人濮國趙氏武略大夫士㚍之女後君三年亦

淳熈乙未乃得合葬於楓嶺三山之原子男三人注清

汪皆業進士而清嘗以承節郎試禮部與汪皆蚤卒女四

人其壻林瓘林叔子鄭鐸季未行也孫男女各四人皆㓜

嗚呼君之才不後人而仕竟不偶旣退而休矣又不得永

終夀考以遂其優游閒適之願是可悲夫爲之銘曰