Page:Sibu Congkan1099-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-42.djvu/25

此页尚未校对


息母孫夫人春秋高性嚴而多病公致養勤劇得其驩心

隣家有李永者尚氣節雅敬慕公察公養親之意有餘而

力不足請助公以經紀公亦信之不疑竭貲付之一不問

其出入如是者十有五年李䘖公德將死感慨執公手曰

子吾父也公之兄客遊以疫死人無敢往視之者公獨毅

然告行千里還柩視其橐得餘貲尚百餘萬悉奉以歸其

丘嫂不以一毫自𥝠平居恭儉自守不妄取予至其教子

擇師雖輟衣食無所愛由是二子皆舉進士及公時取高

科以德業風槩各有聞於當世既又並登朝列遇郊慶奏

公爲右宣義郎而致其事公乗安車東西就養二子皆孝

謹篤至諸孫滿前晨夕所以奉養娯樂公者甚備郷黨榮

紹興癸酉正月十九日以疾卒于南劒州沙縣之寺舎