Page:Sibu Congkan1099-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-42.djvu/61

此页尚未校对


極力全活甚衆除軍器監丞又主江西安撫機宜文字復

值𡻕凶君佐其府咨訪處畫用力尤多使龔公茂良與諸

使者合言於朝乃召丞大農卒時年五十有二淳熈元年

二月十三日也君自㓜卓犖不群曹偶敬憚而孝謹順悌

事集英及母兄無間言兄沒撫其孤甚厚嫁其女先巳女

集英引年恩當及君子君推以予從祖弟履之家居不問

有無仕官不計升黜至於周人之急則亦不復知有難易

多寡之擇即有不逮雖奔走乞貸勞辱不憚也歷陽張𣈆

彦以子孝祥𬒳親擢冠多士故忤相檜意逮繋廷尉親舊

畏禍及巳莫與通求所以爲橐饘費者無所得君聞之獨

慨然謁其兄罄家貲得白金百兩遺之會檜死事壹解後

張氏父子俱官逹以此德君終其身不能忘君與之遊亦