Page:Sibu Congkan1100-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-43.djvu/119

此页尚未校对


父熹今爲鴻慶祠官母劉氏聘士勉之之女塾於紹興癸

酉七月丁酉生紹熈辛亥正月癸酉卒娶潘氏生二男長

曰鎭次恩老四女歸昭接滿鎭滿皆夭明年十有一月甲

申塟大同北麓上實天湖其父爲之志鳴呼痛哉

   陳君㢘夫壙誌

陳廉夫名址莆田人故少師觀文殿大學士贈太保魏國

正獻公之孫今朝請大夫新提舉福建路市舶寔師是之

子厚重明敏自㓜即有志於學正獻公竒愛之用致仕恩

奏授承奉郎轉承事郎差監鎭江府户部大軍倉未赴丁

母憂再調監泉州南安縣鹽稅慶元三年七月二十有二

日卒享年二十有八娶兵部侍郎岳公霖之女女子一人

師是將以慶元四年十一月三日祔㢘夫龍汲山正獻公