Page:Sibu Congkan1100-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-43.djvu/90

此页尚未校对


逸免遞送廣至恩召和氣至是計長沙一𡻕所遞配卒千

二百五十餘人復申其說朝廷爲下其事而議者狃常或

笑以爲迂不能革也未滿𡻕復告歸進敷文閣直學士致

仕朝拜命夕登舟歸老衡陽故居野塘之上淳熈十年

一月旦日薨享年七十有三公生十有五年避地南来貧

無以爲養不得專力於學年三十始學易兩鞠郡獄須慮

問者累旬不至因得晝夜研考乃若有得遂樂玩而沒身

焉其言於朝廷措諸行事無適而不於是也尤悪佛老邪

說在臨安𬒳詔擇靈隱寺主因復于上曰天地變化萬物

終始君臣父子夫婦之道性命之理死生之故鬼神之情

狀易盡之矣SKchar爲求之他他時僧或宣對後𫟍復䟽其失

請崇先王之道正人倫之本漸汰游惰歸復農桑其在當