Page:Sibu Congkan1101-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-44.djvu/16

此页尚未校对


一日復謂公曰郭三益可與卿共事未㡬而三益亦卒公

念虜𮪍必至而廟堂晏然殊不爲備率同列力爲宰相言

之潜善及汪伯彦𥬇且不信公常以疾在告獨上眷遇益

深除公御營參賛軍事撥魯珏楊周等所部兵令同吕頥

浩敎習所謂長兵者公親往㸃閱籍其郷貫年齒與所習

藝能復𬒳㫖同頥浩扵江淮措置未㡬虜𮪍自天長逼近

郊公從駕渡江至平江朝議東幸詔朱勝非留呉門禦賊

問誰當佐勝非左右莫應公獨慷慨願留遂以本職同節

制平江府常秀州江隂軍軍馬車駕遂東時建炎三年

月八日也公行平江四境規度可控扼虜所来道决水漑

田爲限立烽堠召土豪與議時禁衛班直及諸軍潰歸無

慮數萬衆乏食所至焚劫一夕知府事湯東野蒼黄見公