Page:Sibu Congkan1102-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-45.djvu/108

此页尚未校对


心服而繼其說者亦益衆以故二公卒召用而先生則以

病不起矣紹興三十二年四月十二日也享年七十有七

明年葬於建陽縣東田里先生兩娶劉氏皆白水先生之

女弟又娶嚴氏子男一人愉蚤世女一人適進士詹炳孫

男親仁治進士業先生質本恬𣽃而培養深固平居危坐

植立時然後言望之枵然如槁木之枝而即之温然雖當

倉卒不見其有疾言遽色人或犯之未嘗較也其讀書不

務多爲訓說獨嘗纂論語說數十家復抄取其要附以巳

說與它文草藁藏于家先生所與同志唯白水先生旣與

俱隱又得屏山劉公彦冲先生而與之遊更相切磨以就

其學而熹之先君子亦晩而定交焉旣病且沒遂因以屬

其子故熹於三君子之門皆嘗得供洒掃之役而其事先