Page:Sibu Congkan1102-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-45.djvu/154

此页尚未校对


思退等之䇿矣時隆興二年六月也𥘉公惡穡姦邪靣舉

韓魏公富貴易求名節難保之語以警切之穡大愧恨至

是旣得隂結近幸以售其姦遂連中外之力先排公去之

然後罷督府退張公召還四郡戍兵毀撤兩淮守備務以

強虜𫝑孤上心而冀其說之必用不復能爲宗社計也虜

於是乗𫝑大入幾不可支上亦悔悟而大學諸生數百人

前後伏闕再上䟽請召用公及胡銓王十朋等而斬思退

之望尹檣洪适以謝天下謂之四姦思退等由是始敗然

𫟪備遂弛不能遂張天下至今恨之公至建寧一以惠愛

撫其民如爲縣令時⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾史以死囚獄具至録問輙不承請

循故例即訊而巳公不可曰録囚于庭法也吾何容心哉

旣亦卒無稱𡨚者未幾就除福建路計度轉運副使聽覽