Page:Sibu Congkan1102-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-45.djvu/72

此页尚未校对


適進士黄洧次適故著作佐郎鄭鑑再適太常少卿羅㸃

次適奉議郎通判漳州事梁億幼未行孫男四人垕承務

郎址坦皆承奉郎塾未官孫女六人長許嫁修職郎泉州

司户趙善綽餘幼初公歸自金陵即預爲棺衾嘗遊鄉縣

之保豐里龍汲山妙寂僧舍愛其山水相羊久之命作夀

藏既薨諸孤悉遵遺戒惟百日而窆懼於不懷則以十五

年七月二日奉公之柩葬焉謂熹蚤𫎇公知晚𡻕尤篤授

以家傳使最其迹以吿于太史氏熹不得辤直書其事如

右以俟采擇謹狀淳熈十五年十二月日朝奉郎直寳文

閣主管西京嵩山崇福宫朱熹狀


晦菴先生文集卷第九十六