Page:Sibu Congkan1103-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-46.djvu/100

此页尚未校对


  戸有願置立者州縣量支常平米斛責付本郷出等

  人戸主執歛散随宜立約實爲乆逺之利其建寧府

  社倉見行事目謹録一道進呈伏望聖慈詳察特賜

  施行

十一月二十八日三省同奉聖旨令戸部看詳聞奏

    勑命

行在尚書戸部

淳熈八年十二月二十八日勑中書門下省尚書省

 送到戸部狀凖淳熈八年十一月二十八日尚書省送

到宣教郎直祕閣新提舉兩浙東路常平茶塩公事朱

熹劄子奏臣所居建寧府崇安縣開耀鄉有社倉一所

係昨乾道四年郷民艱食本府給到常平米六百石委