Page:Sibu Congkan1103-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-46.djvu/37

此页尚未校对


歸葬之又徃來經紀其家終始不懈及分司而歸妻子𩜾

粥或不給而亦曠然不以爲意也𬓛懐飄灑雅有髙趣尤

樂佳山水遇適意處或徜徉終日廬山之麓有溪焉發源

於蓮華峯下潔清紺寒下合扵湓江先生濯纓而樂之因

寓以濂溪之號而築書堂扵其上豫章黃太史庭堅詩而

序之曰茂叔人品甚髙胷中灑落光風霽月知徳者亦深

有取其言云淳熈六年六月乙巳後學朱熹謹記

   伊川先生年譜

先生名頥字正叔明道先生之弟也明道生扵明道元年壬申伊川生扵明道

二年癸酉㓜有高識非禮不動見語年十四五與明道同受學

扵舂陵周茂叔先生見哲宗徽宗實録皇祐二年年十八上書闕

下勸仁宗以王道爲心生靈爲念黜世俗之論期非常之