Page:Sibu Congkan1103-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-46.djvu/94

此页尚未校对


 大保長並各赴倉識認面目照對保簿如無僞冐重

 疊即與簽押保明其社首保正等人不保而掌主保明者聴其日監官同

 鄉官入倉㩀狀依次支散其保明不實别有情弊者

 許人告首随事施行其餘即不得妄有邀阻如人戸

 不願請貸亦不得妄有抑勒

 一收支米用淳熈七年十二月本府給到新漆黒官桶

 及官㪷每桶受米五省半仰㪷子依公平量其監官鄉官人

 從逐𠫊只許兩人入中門其餘並在門外不得近前

 挨拶⿰扌𭀰 -- 攙奪人戸所請米斛如違許𬒳擾人當㕔告覆

 重作施行

 一豐年如遇人戸請貸官米即開兩倉存留一倉若遇

 飢歉則開第三倉專賑貸深山窮谷耕田之民庻㡬