Page:Sibu Congkan1107-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-50.djvu/153

此页尚未校对


承認賑濟米共一萬九千石及依條取撥常平義倉米自

淳熈八年正月以後縁管属寒雪本軍行下属縣将賑糶

人户一例賑濟兩日正月八日帖都建昌縣

   再諭上户借貸米榖事

契勘本軍𬋩属去𡻕旱傷巳行下星子等三縣勸諭上户

以所収米穀賑糶除認數外有餘剩米榖并不係勸諭賑

糶米穀人家逓年多是春間将米榖等生放下户秋冬隨

例収息今来上户以旱傷之故慮恐下户將来負欠不還

官司不爲受理仍以官司勸諭爲詞不肯生放使下户用

乏失業不便使司今凖淳熈四年十二月𥘉三日指揮節

文諸人户賖糶米令欠户還米本外每斗収息五升其生

放約秋成計本息還錢亦合一體施行如有施欠不還官