Page:Sibu Congkan1107-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-50.djvu/175

此页尚未校对


千石乞𥙷迪功郎稅户劉師輿四千石乞𥙷承信𭅺并都

昌縣待𥙷太學生黃澄五千石乞𥙷迪功郎

  奏施行本軍遂行下告示張       伺候

給暦付飢民及差官監轄賑濟巳於去年十二月二十八

日先具奏聞及申夲路諸監司照㑹去訖續據𬋩属星子

都昌建昌三縣共抄劄闕食飢民二萬九千五百七十八

户數内大人一十三萬七千六百七口小兒九萬二百七

十六口夲軍各仰給暦頭牌靣置簿暦發送逐縣當職官

給散付人户預於縣市及諸郷均定去處共置三十五場

分見見任𭔃居指使添差監押酒稅監廟等大小使臣共

三十五員監轄賑糶賑濟及委縣官分場巡察年戢减尅

乞覔之弊自淳熈八年正月𥘉一日爲始今抄劄到闕食