Page:Sibu Congkan1107-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-50.djvu/67

此页尚未校对


 並稱墨妙爲據三君體法爲世楷式賞好爲物軒輊在

 當時巳爾今其故蹟僅存隋珠和壁不足喻其珍也予

 避地來南一日料檢行庋得歧鼓及孔廟醴泉化度孟

 師丹州諸碑流徙之餘偶無𢿱落爲之驚喜過望書其

 事以示子孫建炎巳酉夾鍾五日雒人李處權巽伯

余年十八九時邂逅李卿於衢守張紫㣲坐上二公皆一

時名勝揮塵論文意象超逸令人傾竦今觀此卷恍然若

将復見其人而追數𡻕月忽巳四十寒暑矣不惟前輩零

落殆盡而及見之者亦無幾人可爲大息淳熈戊申五月

旣望朱某仲晦父書

   䟦訛傳龜山列子解後先生之曽孫主簿■家藏

龜山之見二先生在元豐之初此書作於其前固不足怪