Page:Sibu Congkan1107-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-50.djvu/72

此页尚未校对


晦翁與程正思丁復之黄直卿俱來覽觀江山之勝樂忘

歸時淳熈巳亥重午日翁子在甥魏愉侍行

   題折桂院

晦翁通叟送張襄陽至此痛飲而别

   䟦所刻和靖帖

右和靖先生帖得之祈君之子真卿淳熈庚子夏五月丙

戌刻之白鹿洞書院新安朱某記

   䟦所刻包孝肅詩

此包孝肅公布衣時語蔡廷彦得之呉唐卿以語晦翁翁

敬書之俾刻于白鹿洞

   䟦王太𥘉所題

後十年朱仲晦甫賞識此詞後之人當勿毁也