Page:Sibu Congkan1111-陳傅浪-止齋先生文集-8-4.djvu/37

此页尚未校对


宗社幸甚蒼生幸甚十四年六月王丞相淮取㫖免奏事

  桂陽軍乞畫一狀

一臣照對本軍以銀為稅自天禧間行之民以為便但銀價

不等折納亦随時髙下官吏未免以意増損紹興奉行經界

 本路漕臣見得銀價大重遂立條約毎兩折錢二貫貫

 八百文足自此始有定數乾道六年正月一十九日

 因前知平陽縣羅公旦劄子准都省批狀指揮行下本

 路於毎兩價錢上减錢一貫文足至淳熈二年六月三

 十日因轉運副使李椿奏 尚書省劄子三省同奉

 聖㫖指揮行下本路於毎兩價銀上减錢三百三十六

 文七分足今毎兩折錢二貫三百六十三文二分足至

 與市估低平相等逺方之民鼓舞聖㤙老穉相傳無有

 窮已然臣區區尚有  不敢隠黙𥨸縁節次裁减