Page:Sibu Congkan1112-陳傅浪-止齋先生文集-8-5.djvu/106

此页尚未校对


止齋先生文集卷之三十

  表

   乾道壬辰進士賜第謝

   太上皇帝

踈愚之對爰契九重聲教𠩄陶聿来三紀推本功徳度越古

今中謝竊跡本朝家法之詳䆒觀列聖心傳之要規模一

以經術事業付之書生 皇帝陛下𠩄以載纉大猷曲垂清

問臣等顧遭逢之幸甚而循省之缺然其何稱塞招延之休

徒以生長𣹢養之澤兹盖伏遇 太上皇帝陛下道久忘世

仁深入人光昭斯文燕及今日退藏于宻資萬物於乾元長

彂其祥生多士於王國臣等敢不益堅精白茂對龍光言念

何繇庻㡬無斁  士捋負虞舜聦明之朝遐不作人其敢忘

周王夀考之賜