Page:Sibu Congkan1114-陳傅浪-止齋先生文集-8-7.djvu/110

此页尚未校对


止齋先生文集卷之四十七

 誌銘

   徐叔楙壙誌

叔楙年二十二取科第始娶剡之周氏婦黨愛叔楙留之彌

年不使其女行叔楙客乆念其親嘗欲得余書風刺之将持

白其婦翁媪以乞歸余以叔楙意為書累百言道其主母老

矣父母日夜望叔楙以佐其歸决叔楙於是乎歸而巳病矣

余與叔楙同乾道八年進士是𡻕繇鄉貢以第者唯叔楙一

人里中慕恱之奉羊酒賀徐氏之門者日至他父兄皆各咎

其子弟謂吾之不如徐君也今叔楙調長樂主簿弗及禄又

去親側逾年以病歸歸之日父母為之愁苦無聊累月而叔

楙死嗚呼是不幸耶非耶叔楙名愧温永嘉人一子才周𡻕

以淳熈某年某月某日卒父擴帥其同年進士請墓于郡太