Page:Sibu Congkan1114-陳傅浪-止齋先生文集-8-7.djvu/123

此页尚未校对


以易君者然則某其可辭銘曰

勇避而不趨人以為為異也愁苦以行之人以為為利也我

師古人敦今不棄也猶有鬼神殁其寜于地也

   章端叟 -- 臾 ?墓誌銘

淳熈八年九月日陳子端巳使来告章子之䘮曰端叟不幸

旦日卒凢兩邑之諸生走相弔其自今将誰紏合以卒業夫

子宜聞而哀之余既泣受辭即徃之其廬會𡘜𡘜皆盡哀越

月端已復来告曰端叟 -- 臾 ?不幸未及有子以仲兄之子士則後

𦵏日得十有二月丙午而士則也㓜不任事諸生分治其䘮

紀而端已實刻其墓敢請於夫子余復泣受之曰是宜銘端

叟 -- 臾 ?諱用中平陽萬全人考諱某妣周氏恣聴端叟學端叟從

余游最乆又因余之金華依吕公伯㳟之霅川依薛公士龍

而其名遂載於人口耳性温良汎無不愛於乆故能分酸苦