Page:Sibu Congkan1115-陳傅浪-止齋先生文集-8-8.djvu/107

此页尚未校对


熹進寳文閣待制與郡未㡬以公兼實錄院同修撰公以史

事宜有專官再辭不許阜陵復土 上始自 重華宫入居

大内公首請増置諌貟收用恬退之士詔問民間疾苦 上

雅敬公每對必虛巳以聴始上在潜邸寮寀因誕日以詩為

夀公與翊善黄公詩皆以開導徳性冀有𠩄規益 上感二

公意各親書其詩謝之於是 上屢趣公為䟦語刋石同進

者以 上眷公厚始多忌之知閣門事韓侂胄浸𥨸威福𠋣

言路以排斥忠正有上章詆公者 詔提舉江州太平興國

慶元二年夏言者復交章詆公 詔降三官罷宫觀公屏

居杜門一意韜晦榜𠩄居室曰止齋日徜徉其間賔至則相

與講論經史亹亹不厭故舊之在朝者或因人問公起居公

皇恐遜謝而巳嘉泰二年正月 詔復元官提舉江州太平

興國宮三年起知泉州公以疾力辭許之授集英殿修撰疾