Page:Sibu Congkan1115-陳傅浪-止齋先生文集-8-8.djvu/112

此页尚未校对


業愈衆乾道八年䇿進士殿臚定公對第一奏入不果用教

授泰州 朝廷難以銓法持之遂除太學錄将召試館職復

不果使告公将以為編修官公辭焉通判福州右正言黄洽

引王安石事劾公罷主管崇道觀知桂陽軍或言知名士廢

不用凢三十三人公為其首執政病之稍遷提舉湖南常平

茶塩轉運判官浙西提刑吏部員外郎去 朝十四年至是

而歸鬚髪無黒者都人聚觀嗟歎號老陳郎中 光宗逆勞

曰卿昔安在 朕思見乆矣其以𠩄著書示 朕遷祕書少

監兼實録院編修官皇子賛讀歴起居郎舎人兼中書舍人

㑹 上疾不能覲 重華公隂諷顯諌危論婉說因乞致仕

岀殿不返舍改祕閣修撰復兼賛讀不至 今上即位除中

書舍人侍講同實錄院修撰直學士院 御史中丞謝深甫

論公言不顧行提舉興國宫居二年察官交䟽削秩罷時慶