Page:Sibu Congkan1115-陳傅浪-止齋先生文集-8-8.djvu/18

此页尚未校对


子昕充盖新歸墓先生之卜塟其父也以嘉祐母以元符相

距四十年後七十有一年為乾道四年十有一月甲申而喬

年祔又五年為乾道八年十有二月丁酉而炳之祔又十有

二年為淳熈十年十有一月乙酉而謝氏合于喬年之穴又

四年為淳熈十有三年四月癸酉而沈氏合于炳之之穴凢

一百二十有九年之間三兆六柩而㡬老之子諱夀孫字推

仁孫興祖字慶之醇老少子諱時可字叔遇孫諱誠之皆以

序從塟墓下而不得其行事故不著餘則祔梓奥

陳 某 曰元符至今百年間天下亦多故矣自公侯將五

世希不失者有以布衣而燕及其後載也從余學又以文行

見推扵其友人以為林氏必大也嗚呼以𫝑利者如彼以德

者如此哉