Page:Sibu Congkan1115-陳傅浪-止齋先生文集-8-8.djvu/2

此页尚未校对


止齋先生文集卷之四十八

  誌銘

   劉端木墓誌銘

端木温永嘉人姓劉氏諱春以待台州教授闕卒于家大父

機父立巳戴氏出也端木性冲約事後母孝與兄弟無違於

朋友親故用其情然所藴𢫎貴不為人知貌言恂恂若庸人

然見之者以為亡異也其試禮部余嘗問所為文何如但謝

能巳而擢進士丙科復謝是適然耳他日過括蒼端木為

其州户椽問政何如亦謝如初比謁其守與郡之善士亟稱

端木綜理之才𠩄關白感風凢在官無及之者余與端木同

入太學同為乾道八年進士議論徃復最宻至相好也自其

文辭政事不欲使余知之况他人乎顧端木亡矣意𠩄欲施

爲雖余未得盡知之也世多言古今人不同以余𮗚端木與