Page:Sibu Congkan1115-陳傅浪-止齋先生文集-8-8.djvu/28

此页尚未校对


其先入閩家福之長溪赤㟁由赤㟁徙温平陽至髙祖始為

萬全鄉尚賢里之族祖諱𨺚父諱几自謂休休翁與里人作

義學延知名士教子弟比武叔家益大交㳺益好娶嘉慶先

生沈東羙之女有淑行能治賔客六子冠宏𡧍容寓定冠

 徳夀宫賦得試禮部宏中淳熈八年進士科今為潭州州

學教授六女適劉嗣尹太學生呉璞劉儀陳昂鄉貢士沈伯

煥一尚㓜𥘉沈夫人卒𦵏于瑞安常寜寺之後山武叔年六

十有三卒於淳熈十有四年七月十有八日以明年二月二

十九日合于夫人之兆武叔少頴脫儔伍愽讀而豪於文長

而慷慨好論時事若州里利病趋義之急然公於臧否至衆辱

人人慕恱之而亦畏其聞已之過至於羣居賦詩飲酒無少

長踈戚輒與傾盖襟度豁然無纎芥疵吝然後知其切磋之

意非欲多上人也余習聞之於鄭公景望兄弟間一日有邂