Page:Sibu Congkan1115-陳傅浪-止齋先生文集-8-8.djvu/40

此页尚未校对


至鮮也我啚後人種之逺也燕及草木不可剪也

   族兄際可壙誌

府君諱踰字際可姓陳氏温瑞安人父諱孚母史氏有三子

府君為季父卒府君最善事母在母傍三十有五年供飬如

一日府君性多病率數𡻕𦆵一時再出外門獨自以随母為

娯年四五十㳺戯抱扶如小児状母一飰不下咽輒廢匕筯

母為之強飯之年八十有八以紹熈二年八月癸亥卒府君

亦年六十有五矣以其年十有二月乙夘卒娶樓氏生三子

師魯師済師復一女嫁許仲淳三孫樓夫人後三年以慶元

元年八月丁巳卒師魯𥘉未得卜藁𦵏府君於𨺚平尼院至

慶元三年正月丁酉遂合𦵏於西尖之麓

  髙光中墓誌銘

閩有隠君子曰髙光中長溪桐山人也光中嘗入太學登乾