Page:Sibu Congkan1115-陳傅浪-止齋先生文集-8-8.djvu/77

此页尚未校对


䡖以獄訟𢌿属吏雅聞公賢數諉以事公以理平决不視大

府意𠩄疑信為非是丞相滋相知延之幕中幕中故盛賔㳺

惟公自一話一言無禆𥙷不出諸口丞相自喜晚得士禮以

已敵且率當路者薦之 朝而公死矣實淳熈元年正月庚

戌也公平生燕寢無惰待物不矝荘施交際語唯恐傷人聞

或為不義必反覆鐫切不但巳雖行百里從一㒒持𬒳飲食

廑廑無乏𠩄以周鄰里朋友則不問費室事一切勿理趋公

事未甞不勇决也年且五十徳日加脩講問日加切余嘗見

公暨張淳忠甫夜論學自叙讀書二十年得一徤字余輒

旁欵公徤天徳也盍求其本公云云旦日忽挈余手出曰吾

固深省扵疇昔之言余𥨸自恨規意之淺也比将殁猶校讎

儀禮家人不知其甚病也厥明盥櫛巳⿺辶䖏索𥿄書遺友人以

訓其子為𭔃更以一紙書吾他日将族葬必擇寛地問法於