Page:Sibu Congkan1120-王十朋-梅溪王先生文集-12-05.djvu/35

此页尚未校对


詩鼓琴以自娱顧世莫已知者其詩有𣣔言重嘆無余

和之句某一讀而三悲之師之沒今二十三年矣平生

製述甚多旋巳遺亡某頃㳺明慶訪師之舊廬而求其

遺文師之弟子曰宗要者某之叔父也得其古律詩雜

文通数十篇為一卷出以相示某既自五𡻕而知師之

名十𡻕而愛慕其為人又歎其不遇知已而沒世無聞

今喜見其文如見其人遂丐以帰又自顧晚學小子無

聲名势力可以動人䏻重師之文扵世姑叙而藏之以

俟知者師名䖏嚴字伯威其詩醇重典實不尚浮靡他

文皆如之紹興甲寅仲冬望日序

   劉方叔待評集序