Page:Sibu Congkan1122-王十朋-梅溪王先生文集-12-07.djvu/63

此页尚未校对


 驚惧媿不克堪因榜所寓𪠘舎曰民事堂庶㡬朝夕

 不忘 聖訓仍書五十六字以自警時紹興丁丑

 有二月也

親擢𭰹蒙聖主恩宜知民事訓詞温仰惟睿意思邦

要使書生識治原不惮勤劳駞禹㑹敢忘精白奉尭言

它時上問蒼生事願竭孤忠慷慨

   臘月望日出郊探春游告成𮗚謁大禹祠酌菲

   飲泉遂至龍瑞宫𮗚禹穴薄暮而還

⿱苑土稽山不記年丹青落尽庙依然神文秘在蔵書穴

儉徳流為菲飲泉龍瑞峯峦高近日鑑湖烟水澗浮天

東州佳處畧經眼自𥬇好竒如馬迁