Page:Sibu Congkan1127-王十朋-梅溪王先生文集-12-12.djvu/143

此页尚未校对


年甫及冠公一見期以逺到奨成之其訓子弟造次必

以逺大老猶自力𮗚書以誘迪之聮案共檠夜分不倦

㐮國夫人聰明修整好讀書聞古今賢人才士之事業

則𮋹然慕之常舉以勉公且以誨其子先公十七年薨

公念其賢⿰扌⿱斤言 -- 誓不再醮初公既𦵏皇考而不宜其地欲改

卜未遑也大資政知荆門軍以紹興癸酉正月十四日

奉皇考及公之䘮𦵏扵故居之東北一里龜山之原各

以其夫人祔五子之深之美之珎皆未仕而卒之望即

大資政也今知温州之彦右承直郎一女適秉義郎歐

陽价早卒孫男十人鏞右従事郎銖右宣義郎鐸右迪

功郎錞右修職郎欽右承務郎鑄鑰錫龯鈆未仕孫女