Page:Sibu Congkan1127-王十朋-梅溪王先生文集-12-12.djvu/154

此页尚未校对


 婁郝以来 世稀長者 吾鄊有評 公其人也

 天𢈲其徳 胡嗇其言 志不克究 有子以傳

 真如之原 㱕従先子 𨹧谷有遷 徳名不圯

   令人壙誌

令人姓賈氏温州樂清人曽祖某祖奭父如訥皆有隠

徳王賈同邑且世姻故令人㱕于我逮事舅姑以孝稱

従其夫某宦㳺于越入仕于 朝出守饒䕫湖泉四州

賢而有𦔳初封恭人再封令人乾道四年十二月十日

卒于泉之郡舍享年五十五六年九月乙酉𦵏于左原

白岩祔姑令人萬氏之右男二人聞詩聞禮皆國學生

孟丙蚤死女二人長嫁國學進士錢萬全次許嫁賈梓