Page:Sibu Congkan1127-王十朋-梅溪王先生文集-12-12.djvu/54

此页尚未校对


兩見之于双溪慷慨論世事相勉必以名節予守⿳䒑⿲止自匕⿱儿夂 -- 夔

夷仲㳺道山同年梁介子紹過⿳䒑⿲止自匕⿱儿夂 -- 夔得其書梁論舘閣人

才以夷仲為称首既而以勇退聞夷仲之退豈果為病

邪嗚呼萬里靣目書墨猶未乾而夷仲死矣其子過霅

川出舘中送㣔詩讀之流涕端人不易得非區區交友

之私也乾道三年十月十日書

   䟦杜祁公帖

杜正献公號清白宰相見其心畫令人起敬如見其正

色立朝時也乾道戊子孟夏書

   䟦蔣元肅夢仙賦

樸鄊子作夢仙賦詞新意古超出翰墨蹊SKchar外盖司馬