Page:Sibu Congkan1127-王十朋-梅溪王先生文集-12-12.djvu/56

此页尚未校对


僧嚴公字伯威温州樂清人予祖母賈氏兄也性敏悟

道行孤潔斈兼禅教為緇林𠩄推重州郡迫以住持終

身不就愽通儒斈尤工詩文識者謂不减恵勤道潜

流苐無知巳如歐蘇二鉅公耳㳺戯翰墨亦極其妙毎

片𥿄出入爭宝之有集曰潜澗卒于政和壬辰至乾道

己丑五十有八年矣有横陽章彬秀才得其𠩄書唐宋

詩八幅至泉南以献予郡博士蔣君雍見而竒之請刋

于泮宫以廣其傳陳教授登予同年進士最善書亦謂

近世𠩄無也冬十一月戊午書

   䟦孫尚書張紫㣲帖

孫公尚書四朝文傑張公紫㣲當代才子孫尤長扵簡