Page:Sibu Congkan1130-樓鑰-攻媿集-30-03.djvu/2

此页尚未校对


攻媿集卷六

   宋  樓  鑰  撰

 古體詩

 石時亨飽山閣

  乾道七年冬見時亨相與登飽山閣淳熙七年

  秋又過之今三十有三年矣時亨書來索詩老

  矣日困憂責之重應酬之繁何處有此慨念舊

  遊況昔止齋陳君舉洎薛象先諸公往來必遊

  焉此閣名因以傳黄文叔則又里人也存者無