Page:Sibu Congkan1134-樓鑰-攻媿集-30-07.djvu/118

此页尚未校对


攻媿集卷二十五

     宋   樓       撰

 奏議

  講筵論資治通鑑

臣仰奉聖訓讀資治通鑑有以見陛下務攷周秦以來

興亡治亂之迹以為鑒戒此誠聖學之要也司馬光為

此書始于周威烈王二十三年命三晉為諸侯以為天

子自壊其紀綱周衰既久自此遂不可支故極論禮與

名分最詳以為此書首篇誠足為後世之深戒然臣嘗