Page:Sibu Congkan1134-樓鑰-攻媿集-30-07.djvu/119

此頁尚未校對


攷之此書之作又有深意自古史法皆以編年春秋是

也自司馬遷史記創為紀傳之體無復編年之作荀恱

袁宏書又不顯光之此書實繼左氏傳而不敢顯言之

春秋一經公羊止獲麟魯哀公之十四年也左氏經終

孔丘卒哀公之十六年也而傳終哀公之二十七年其

末篇敘知伯事其略曰知伯不悛趙襄子由是惎知伯

遂喪之知伯貪而愎故韓魏反而喪之注謂在春秋後

二十七年臣攷獲麟而春秋絶筆絶筆二年而孔子卒

又七十六年是為周威烈王二十三年而三晉為諸侯